Trái Tim Vĩnh Cửu – Tập 1
đọc truyện nào:3
Tin Tức | July 14, 2021 | By HQ

Kịch Bản: Ian St. Martin

Kịch Bản Phân Cảnh: Huanmeng của 2:10 Animation

Đi Nét: Linky của 2:10 Animation

Lên Màu: Bruce Jackie của 2:10 Animation

Họ a Sĩ Xếp Chữ (ngôn ngữ ngoài Châu Âu): Tyler Smith của Comicraft

Họ a Sĩ Xếp Chữ (ngôn ngữ Châu Âu): Studio RAM

Biên Tập Viên: Molly Mahan

Phó Biên Tập Viên: Sabrina Futch

Sản Xuất Nghệ Thuật: Joseph Li

Dịch Thuật Tiếng Việt: Garena

:)