[Thách đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: BDD, The shy, Swift, Untara, Ruler, Gimgoon
Malzahar hỗ trợ chiến với Miss Fortune hỗ trợ...
Cao Thủ | January 11, 2017 | By Hunter

Video liên quan