[Thách Đấu Hàn] Darkin tiếp tục xuất hiện trong tay KT Score
Di chuyển tốt cũng là mấu chốt để sử dụng thành thục Kayn.
Cao Thủ | August 1, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan