[MicCheck VCS Summer 2018] Cỗ Máy thông tin PVB Palette [PVB vs EVOS Ván 3]
Xem Palette call team như nào nào!!
Video | July 2, 2018 | By Kaii