Maokai trong ARURF mạnh đến nhường nào?
Thua 21 mạng + 2 Rồng vẫn 1 vs 5 như thường
Highlight | December 25, 2017 | By HQ

:)
Tags:  ,

Video liên quan