Khi Neeko được biểu diễn bởi Faker
Tướng lỗi
Highlight | December 6, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags: