Highlights Twitch Xạ Thủ – KT Rolster
Bắn cháy máy thế sao chơi.
Cao Thủ | June 24, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan