GAM#7: The Redemption – Chuộc lỗi | Nhật ký của GAM
GAM vẫn sáng cửa vào top 4
Highlights Giải Đấu | July 28, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!