Faker vô đối khi lôi Irelia ra Đường Giữa rank Việt
Lực
Cao Thủ | May 8, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags: