Epic Moments – Jinx Pentakill lv1
Đừng bao giờ để Jinx ăn mạng ở cấp 1.
Highlight | January 6, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan