Ep 7: Pain and Gain – bài học của thất bại | Phía sau CKTG [Vlog]
GAM đã không tiến sâu được tại CKTG lần này
Khác | October 24, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!