Chiến thắng vất vả của Faker khi cầm Neeko
Rank Việt không dễ nha
Cao Thủ | May 8, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags: