Bạn đã gặp những loại Yasuo như thế nào?
Tôi thì chỉ gặp mỗi "Daxua team mình" thôi.
Highlight | May 17, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Video liên quan