Lux Thập Đại Nguyên Tố đã có mặt tại máy chủ Việt Nam!
Toàn bộ hình ảnh các dạng của Lux Thập Đại Nguyên Tố sẽ có tại đây!
Tiền mùa giải | November 29, 2016 | By h3lpm3

Trang phục Lux Thập Đại Nguyên Tố

Lux Thập Đại Nguyên Tố

Lux_Splash_7 Lux_7

Hình nền và màn hình tải trận

LuxLoadScreen_7_LE_2

Màn hình tải trận với khung đặc biệt (sẽ nói rõ phía dưới)

6546

Đây là các tương tác đặc biệt của trang phục Lux Thập Đại Nguyên Tố:

Cơ bản (Dạng khởi đầu):

  • Ánh Sáng

Các nguyên tố cơ bản trong lần đầu chọn

  • Tự Nhiên
  • Gió
  • Lửa
  • Nước

Các nguyên tố trong lần chọn thứ hai để kết hợp với lần đầu tiên, tạo ra một dạng nguyên tố mới:

  • Dung Nham – Lửa + Tự Nhiên
  • Bão – Lửa + Gió
  • Thần Bí – Nước + Tự Nhiên
  • Băng – Nước + Gió
  • Bóng Tối – Tự Nhiên + Gió HOẶC Nước + Lửa

Mỗi dạng có mẫu và vân phủ riêng, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, câu thoại, hoạt cảnh lúc biến hình, lúc biến về và rất nhiều thứ khác!

nguyenthanhlan-24e6

hoạt cảnh lúc biến hình

nguyenthanhlan-24e6

và cả lúc biến về nữa

Ánh Sáng (Cơ Bản)

Lux_Circle_Light lux

luxturn

luxjoke

/joke

luxtaunt

/taunt

luxdance

/dance

luxlaugh

/laugh

luxrecall

Hoạt cảnh biến về

luxhomeguard

Hiệu ứng Vệ Quân

luxauto

Đòn đánh thường

luxpassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

luxq

Q – Khóa Ánh Sáng

luxw

W – Khiên Phòng Hộ

luxe

E – Quả Cầu Ánh Sáng

luxr

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Lửa

Lux_Circle_Fire fire_2

fireturn

firedance

/dance

firerecall

Hoạt cảnh biến về

fireauto

Đòn đánh thường

fiirepassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

fireq

Q – Khóa Ánh Sáng

firew

W – Khiên Phòng Hộ

firer

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Nước

Lux_Circle_Water water

waterturn

waterdance

/dance

waterrecall

Hoạt cảnh biến về

waterauto

Đòn đánh thường

waterpassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

waterq

Q – Khóa Ánh Sáng

waterw

W – Khiên Phòng Hộ

watere

E – Quả Cầu Ánh Sáng

waterr

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Gió

Lux_Circle_Air air

airturn

aidance

/dance

airrecall

Hoạt cảnh biến về

airauto

Đòn đánh thường

luxairpassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

airq

Q – Khóa Ánh Sáng

airw

W – Khiên Phòng Hộ

aire

E – Quả Cầu Ánh Sáng

airr

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Tự Nhiên

Lux_Circle_Nature nature

natureturn

naturedance

/dance

naturerecall

Hoạt cảnh biến về

natureauto

Đòn đánh thường

naturepassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

natureq

Q – Khóa Ánh Sáng

naturew

W – Khiên Phòng Hộ

naturee

E – Quả Cầu Ánh Sáng

naturer

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Băng

Lux_Circle_Ice ice

iceturn

icedance

/dance

icerecall

Hoạt cảnh biến về

iceauto

Đòn đánh thường

icepassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

iceq

Q – Khóa Ánh Sáng

icew

W – Khiên Phòng Hộ

icee

E – Quả Cầu Ánh Sáng

luxicer

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Dung Nham

Lux_Circle_Magma magma

magmaturn

magmadance

/dance

magmab

Hoạt cảnh biến về

magmaauto

Đòn đánh thường

magmapassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

magmaq

Q – Khóa Ánh Sáng

magmaw

W – Khiên Phòng Hộ

magmae

E – Quả Cầu Ánh Sáng

magmar

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Thần Bí

Lux_Circle_Mystic mystic

mysticturn

mysticdance

/dance

mysticb

Hoạt cảnh biến về

mystic auto

Đòn đánh thường

mysticpassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

mysticq

Q – Khóa Áng Sáng

mysticw

W – Khiên Phòng Hộ

mystice

E – Quả Cầu Ánh Sáng

mysticr

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Bão

Lux_Circle_Storm storm

stormturn

stormdance

/dance

luxstormrecall

Hoạt cảnh biến về

stormauto

Đòn đánh thường

stormpassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

stormq

Q – Khóa Ánh Sáng

stormw

W – Khiên Phòng Hộ

storme

E – Quả Cầu Ánh Sáng

stormr

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Bóng Tối

Lux_Circle_Dark dark

darkturn

darkdance

/dance

darkb

Hoạt cảnh biến về

darkauto

Đòn đánh thường

darkpassive

Nội Tại – Chớp Lửa Soi Rọi

darkq

Q – Khóa Ánh Sáng

darkw

W – Khiên Phòng Hộ

darke

E – Quả Cầu Ánh Sáng

darkr

R – Cầu Vồng Tối Thượng

Biểu tượng anh hùng

Mười biểu tượng anh hùng mới đã xuất hiện; 5 biểu tượng cơ bản sẽ có khi bạn mua gói Lux Thập Đại Nguyên Tố.

profileIcon1425 profileIcon1426 profileIcon1427 profileIcon1428 profileIcon1429

Nếu bạn mua bất cứ gói nào trước 23:59 ngày 13/12, bạn sẽ được tặng kèm một biểu tượng Nguyên Tố (cũng như khung viền đặc biệt khi tải trận).

profileIcon1435

LuxLoadScreen_7_LE_2

Khung viền tải trận đặc biệt

Và cuối cùng, nếu bạn mua gói Nguyên Tố Tối Thượng, bạn sẽ nhận thêm 5 biểu tượng anh hùng dưới đây và mẫu mắt Nguyên Tố:

profileIcon1430 profileIcon1431 profileIcon1432 profileIcon1433 profileIcon1434

Mẫu mắt Nguyên Tố

Mẫu mắt Nguyên Tố mới này có 10 hiệu ứng tương ứng với từng dạng Nguyên Tố, và sẽ chỉ có khi mua gói Nguyên Tố Tối Thượng!

Mẫu mắt Nguyên Tố

Mẫu mắt này chỉ có khi bạn mua gói Nguyên Tố Tối Thượng.

elementalistwared

CwxKCKfUUAA0qgR

Màn hình đăng nhập Lux Thập Đại Nguyên Tố

Tuy máy chủ Việt Nam chưa có, nhưng hãy cứ ngắm nó đi nào các bạn!

light

fire

water_2

Các bài liên quan